Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działki o nr ew. 4263 – ul. Diamentowa oraz części działki o nr ew. 3470 stanowiącej pas drogowy ul. Wiejskiej w Sokołowie Podlaskim”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.06.2024r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium: 5.000zł
Termin i miejsce składania ofert: 27.03.2024r. godz. 10:00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 27.03.2024r. godz. 10:30 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Agnieszka Tymińska-Rowicka – sprawy merytoryczne tel. 668 386 067
Przemysław Wdowiński – sprawy proceduralne tel. 505 811 904

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Klauzula RODO (.pdf)
Załącznik nr 2 Dokumentacja techniczna (.zip)
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków (.docx)
Załącznik nr 5 Wykaz osób (.docx)
Załącznik nr 6 Wykaz maszyn, urządzeń, narzędzi (.docx)
Załącznik nr 7 Wykaz robót (.docx)
Załącznik nr 8 Wzór umowy (.pdf)
Załącznik nr 9 Oświadczenie RODO (.docx)
Załącznik nr 10 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.docx)
Załącznik nr 11 Zobowiązanie do oddania zasobów (.docx)
Załącznik nr 12 Oświadczenie o grupie kapitałowej (.docx)
Załącznik nr 13 Formularz cenowy (.docx)
Komplet (SIWZ+załączniki) (.zip)

Aktualizacja 27.03.2024

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)

Rozstrzygnięcie postępowania

Protokół z rostrzygnięcia (.pdf)