Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o.
z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000175242
adres:
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75
tel. 25 7812408, fax. 25 7813078
REGON 710014751
NIP 823-000-15-33
Kapitał zakładowy 12 550 000 zł


Rachunek Bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim
nr 86 9221 0000 0011 3159 2000 0010


3_1Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim powstało z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sokołowie Podlaskim. Stosowną uchwałę w tym zakresie podjęła Rada Miejska Sokołowa Podl. w dniu 6 grudnia 1991 r. Uchwała nr XIX/99/91 Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia organizacyjno-prawnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sokołowie Podlaskim.

Umowa Spółki powołująca Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim została podpisana w dniu 14 grudnia 1991r.

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych jest jednoosobową Spółką Miasta Sokołowa Podlaskiego i udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały w całości objęte przez Miasto Sokołów Podlaski.

Władzami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników

– Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego

  • Rada Nadzorcza

– Rada Nadzorcza składa się z 6-ciu członków w tym 2 członków reprezentuje pracowników Spółki.

  • Zarząd Spółki

– w skład Zarządu wchodzą: prezes – członek Zarządu,

Spółka działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych.

3_2Podstawowym celem Spółki jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Przedmiotem działania Spółki jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • produkcja energii cieplnej, przesyłanie oraz dystrybucja,
 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • przesyłanie i handel energią elektryczną,
 • odbiór i zagospodarwoanie odpadów komunalnych

 

 

Eksploatujemy:

 • stację uzdatniania wody i studnie głębinowe,
 • oczyszczalnię ścieków,
 • kotłownię miejską,
 • sieć wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą.

Co roku:

 • sprzedajemy ok. 1 500 tys. m3 wody
 • odbieramy ok. 1 450 tys. m3 ścieków

Zatrudnienie wynosi 144 pracowników.