Historia powstania i rozwoju Przedsiębiorstwa jest ściśle związana z rozwojem naszego miasta. Jako początek obecnego Przedsiębiorstwa przyjmujemy oddanie do użytku w roku 1950 odcinka sieci wodociągowej o długości 300 mb łączącą studnię głębinową wraz z hydrofornią u zbiegu ulic Magistrackiej i Kuśnierskiej z łaźnią miejską przy ulicy Magistrackiej 15.

Z początkiem roku 1950, Cukrownia przystąpiła do budowy pierwszego w mieście osiedla mieszkaniowego dla swych pracowników, zlokalizowanego przy ul. Wolności 57. Osiedle to nosiło nazwę Zakładowe Osiedle Robotnicze tzw. „ZOR-y”. Osiedle to było sukcesywnie zasiedlane w latach 1952-1954. Celem zaopatrzenia w wodę mieszkańców budującego się osiedla, zaszła konieczność dalszej rozbudowy sieci wodociągowej od istniejącej hydroforni. Pobudowano zatem nowy rurociąg przebiegający ulicami Długa i Wolności. Rurociąg ten oddano do eksploatacji w roku 1953.

Eksploatacją tych pierwszych urządzeń komunalnych zajmowało się Prezydium Miejskiej Rady Narodowej a właściwie jego komórka p.n. Referat Gospodarki Komunalnej. Obsługą zarówno hydroforni jak i łaźni zajmował się w tym czasie – tylko jeden pracownik zatrudniony dorywczo w charakterze konserwatora.

W roku 1954, na skutek częstych awarii, powodujących przerwy w dostawie wody, powołano stałą całodobową obsługę składającą się z trzech osób w tym Kierownika. Obsługa ta obejmowała również łaźnię. Pierwszym Kierownikiem odpowiedzialnym za zaopatrzenie ludności w wodę a jednocześnie pierwszym Kierownikiem późniejszych wodociągów miejskich był Pan Zbigniew Janczewski.

W latach pięćdziesiątych w wyniku rozbudowy miasta i przyrostu ludności, wzrosło również zapotrzebowanie na usługi komunalne. W roku 1960 Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej obejmował swą działalnością następujące jednostki komunalne:

 • zaopatrzenie ludności w wodę
 • łaziennictwo
 • oczyszczanie miasta
 • zieleń miejska
 • gospodarka mieszkaniowa
 • grupa remontowo – budowlana
 • grupa drogowa
 • rzeźnia miejska
 • targowisko miejskie
 • sprzedaż mięsa z uboju gospodarczego, tzw. „Budki”
 • tania jatka

Tak szeroko rozwiniętemu wachlarzowi świadczonych usług komunalnych nie mógł sprostać, słabo kadrowo obsadzony Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Należy również dodać, że w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych następował stały rozwój sieci wodociągowej i przyłączy domowych. Rozpoczęcie budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Repkowskiej, którą oddano do użytku w 1962 roku i wykonanie odwodnienia terenu, spowodowało obniżenie poziomu wód gruntowych i osuszenie studni w tym rejonie. Ten stan rzeczy spowodował konieczność budowy dalszej sieci wodociągowej w ulicach: Bohaterów Chodakowa (Długa) od ulicy Magistrackiej do ul. Granicznej, Repkowska od ul. Siedleckiej do ul. Granicznej i w ulicy Granicznej. Stale rozszerzający się zakres świadczonych usług komunalnych spowodował, że Miejska Rada Narodowa w roku 1964 powołała Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 1965 roku. Na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej powołano Pana Kazimierza Bielińskiego. Ta data stanowi właściwie początek powstania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej był jednostką budżetową podporządkowaną Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. W pierwszym roku działalności w skład Zakładu weszły następujące branże:

 • zaopatrzenie ludności w wodę (wodociągi i studnie publiczne)
 • wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz omiatanie i odśnieżanie ulic
 • usługi łaziennicze
 • pielęgnowanie zieleni miejskiej.

Pozostała działalność komunalna, była nadal w administracji Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W początku powstania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, stan zatrudnienia wynosił 25 osób, w tym 18 pracowników fizycznych i 7 pracowników umysłowych.

W roku 1966 działalność Zakładu rozszerzona została o gospodarkę mieszkaniową. W tymże roku rozpoczęto stopniową modernizację Zakładu zakupując dwukołową przyczepę do ciągnika do wywozu nieczystości stałych oraz dwukołową beczkę asenizacyjną do wywozu nieczystości płynnych. Rok ten zapoczątkował również stopniowe wyzbywanie się koni.

Z dniem 1 stycznia 1967 roku uchwałą Miejskiej Rady Narodowej przekształcono Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i przeniesiono siedzibę z ulicy Wolności 4 na ulicę Ząbkowską 4 do nowo wybudowanych pomieszczeń biurowych. Na Dyrektora Przedsiębiorstwa powołano Pana Kazimierza Bielinskiego dotychczasowego Kierownika Zakładu.

Rozwój budownictwa komunalnego i spółdzielczego powodował konieczność dalszej rozbudowy sieci wodociągowej. Stale rosło zapotrzebowanie na usługi w zakresie oczyszczania miasta.

W roku 1969 otrzymano przydział pierwszego samochodu samo-załadowczego, do przewozu nieczystości stałych z pojemników i zakupiono pierwsze pojemniki SM – 110.

W związku z rozbudową sieci wodociągowej istniejąca studnia przy ulicy Kuśnierskiej róg Magistrackiej nie była w stanie sprostać zapotrzebowaniu na wodę. Pod koniec roku 1969 dokonano odwiertu drugiej studni głębinowej przy ulicy Magistrackiej róg Winnic (obok łaźni) oraz wybudowano rurociąg dosyłowy w ulicy Magistrackiej do Stacji Pomp. W roku 1970 otworzono pierwsze miejskie wysypisko odpadów w lesie „Pod Zieloną”. Do tego roku odpady wywożono „na dziko” na tzw. wapniarkę”. W tymże roku otrzymano przydział na zamiatarkę mechaniczną.

Rozpoczęcie budowy w roku 1971 Zakładów Mięsnych spowodowało duże zapotrzebowanie na wodę i oczyszczenie ścieków. Nastąpił też burzliwy rozwój budownictwa mieszkaniowego. Rozpoczęto budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Księdza Bosco i nowej sieci wodociągowej. Wykonano trzy nowe odwierty studni głębinowych. Rozpoczęto też budowę Oczyszczalni Ścieków i pierwszego kolektora ściekowego biegnącego nad rzeką Kościółek od ulicy Wolności (ZOR-y) do przepompowni ścieków przy ulicy Kosowskiej 75.

Z dniem 1 stycznia 1972r. decyzją Powiatowej Rady Narodowej MPGKiM zostało przemianowane na Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i przekazano Przedsiębiorstwu do eksploatacji budynki skarbu Państwa w Kosowie Lackim i Sterdyni.

Pod koniec tegoż roku oddano do użytku przepompownię ścieków na terenie oczyszczalni, oraz zakończono budowę kolektora „B” biegnącego wzdłuż rzeki Kościółek. Rok 1973 był bardzo znaczącym w historii Przedsiębiorstwa. Oddano do eksploatacji nową Stację Uzdatniania Wody wraz z ujęciami i siecią dosyłową. Połączono SUW z siecią miejską i siecią dosyłową do budujących się Zakładów Mięsnych. Rozpoczęto ścisłą dystrybucję gazu propan – butan. W tym też roku zakupiono polewaczkę samochodową do polewania ulic.

W następnym roku przyjęto do eksploatacji część mechaniczna oczyszczalni ścieków. W tymże 1974 roku przyjęto do użytkowania budynek biurowy tzw. „Inżynierię” przy ulicy Kosowskiej 77, do którego przeniesiono Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Grupę Remontową.

W roku 1975 uruchomiono Zakłady Mięsne co wystawiło na próbę Przedsiębiorstwo w zakresie dostawy wody. Dokonano dwóch dalszych odwiertów studni głębinowych.

Z dniem 1 stycznia 1976 roku Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przemianowano na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, w związku z likwidacją powiatów.

W roku 1977 uruchomiono bazę gazu przy ulicy Kosowskiej 83, która stała się również siedzibą całej administracji i dyrekcji Przedsiębiorstwa.

W roku 1979 przeniesiono z bazy przy ulicy Ząbkowskiej 4 na bazę oczyszczalni ścieków Zakład Oczyszczani Miasta oraz Warsztaty i magazyn główny. Stały wzrost zapotrzebowania Zakładów Mięsnych na wodę i rozwój budownictwa mieszkaniowego powodował konieczność odwiertów dalszych studni głębinowych. Brak wykonawców wymusił zorganizowanie własnej grupy wiertniczej. Pod koniec roku zakupiono pierwszą platformę wiertniczą.

W tym też roku wybudowano i rozpoczęto eksploatację nowego wysypiska odpadów komunalnych w Suchodole.

W roku 1983 przekazano do użytku cały obiekt oczyszczalni ścieków wraz z częścią biologiczną. Do tego czasu ścieki oczyszczane były tylko mechanicznie. Stały wzrost produkcji w zakładach Mięsnych powodował niedobór wody. Rozpoczęto poszukiwania nowych zasobów wody w okolicy Sokołowa. Natrafiono na duże złoże wodonośne dopiero na terenie gminy Bielany we wsi Wańtuchy. Do czasu wykonania nowych odwiertów na tym terenie i wybudowania kolektora dosyłowego, w oparciu o umowę z Cukrownią pokrywano deficyt wody z jej studni.

Pod koniec roku 1988 Przedsiębiorstwo otrzymało przydział i zakupiło specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji tzw. WUKO.

W roku 1989 dokonano pierwszych odwiertów studni głębinowych we wsi Wańtuchy.

W roku 1990 Przedsiębiorstwo poszerzyło swoją działalność o ciepłownictwo w związku z przyłączeniem Zakładu Energetyki Cieplnej, który dotychczas był w strukturze organizacyjnej Siedleckiego PEC. W tymże roku rozwiązane zostało Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warszawie i Przedsiębiorstwo stało się własnością Miasta.

Rok 1992 ma szczególne znaczenia dla Przedsiębiorstwa, bowiem z dniem 1 stycznia zostało o­no przekształcone w Spółkę prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych, którego właścicielem pozostało Miasto. Na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Pana Kazimierza Bielińskiego, dotychczasowego Dyrektora. Z dotychczasowej struktury wyłączono Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który dalej funkcjonował jako Zakład budżetowy. Wroku 1993 nowym Prezesem Zarządu został Pan Wojciech Markowski.

W roku 1994 przystąpiono do modernizacji Kotłowni ZEC. Silna konkurencja na rynku gazu bezprzewodowego spowodowała przystąpienie Przedsiębiorstwa do Spółki Elektrim Eurogaz w Warszawie, jednak brak terenu pod rozlewnię gazu i brak zdecydowania w działalności Spółki warszawskiej nie przyniosły pokładanych w tym przedsięwzięciu nadziei.

Tak w wielkim skrócie i uproszczeniu przedstawia się, opracowana na podstawie materiałów przygotowanych przez Pana Sławosza Tyszko, wcześniejsza historię działalności komunalnej w naszym mieście.

Okres ten należy ocenić jako trudny zważywszy że obowiązywał do 1989 roku system nakazowo-rozdzielczy, a w tym czasie budowano podstawy dzisiejszego Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo podporządkowane było Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej które w zasadzie decydowało o całokształcie działalności. Od zjednoczenia uzależnione były m.in.: wielkość zatrudnienia, fundusz płac, inwestycje, remonty, zakupy. Na wszystko należało uzyskać decyzję bądź przydział. Nawet przyznanie nagrody pracownikom uzależnione było od decyzji Zjednoczenia.

Ostatnie lata naszej historii to działalność na wolnym rynku gdzie coraz większe znaczenie mają takie pojęcia ekonomiczne jak: cena, koszt, zysk.

W marcu 1995 nowym Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa został Pan Jan Kiciak, a w 1996 nowym Wiceprezesem Pan Wojciech Wdowiński.