Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Spółki.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-07-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Załączniki w postaci skanów dokumentów pdf, nie posiadają wersji tekstowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Wdowiński, puik@sokolowpodl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 781 24 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek biurowy Spółki znajduje się przy ulicy Kosowskiej 75 w Sokołowie Podlaskim.
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście od strony parkingu, bez progu można się poruszać na wózku.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Punkt kasowy i miejsce obsługi klientów znajduje się na parterze budynku.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak dostosowań.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie Przedsiębiorstwa, przed wejściem do budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Klienci mogą wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.