Taryfa dla ciepła od 1.03.2024

a/ cena za zamówioną moc cieplną12 396,57 zł/MW/mies.148 758,86 zł/MW/rok
b/ cena ciepła56,61 zł/GJ
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 016 290,17 zł/MW/mies.75 482,02 zł/MW/rok
grupa 023 885,17 zł/MW/mies.46 622,07 zł/MW/rok
grupa 032 467,78 zł/MW/mies.29 613,35 zł/MW/rok
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0135,44 zł/GJ
grupa 0219,93 zł/GJ
grupa 0312,63 zł/GJ
e/ nośnik ciepła34,09zł/m3
Decyzja - taryfa dla ciepła
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zmiana Taryfy dla Ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.40.2023.JB z dnia 31 stycznia 2024 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki-Ciepło Nr 48 (2807) z dnia 31 stycznia 2024r. Wchodzi do stosowania z dniem 1.03.2024r.
W związku z Ustawą z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zmianami) i zmianą taryfy dla ciepła, informujemy, że cena dostawy ciepła jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę za usługi przesyłowe oraz od ceny maksymalnej dostawy ciepła, wobec czego od dnia 1 marca 2024, nie przysługuje Odbiorcom uprawnionym bonifikata.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa WS - gospodarstwa domowe, cena za dostarczoną wodę4,22 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa WS - gospodarstwa domowe, cena za dostarczoną wodę,4,85 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa WS - gospodarstwa domowe, cena za dostarczoną wodę,4,87 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa WP - pozostali odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,4,29 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa WP - pozostali odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,4,92 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa WP - pozostali odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,4,94 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa WS (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki5,85 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa WS (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki5,86 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa WS (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki5,88 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa SB (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki9,36 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa SB (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki9,42 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa SB (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki9,46 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 24 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Taryfa wprowadzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak LU.RZT.70.50.2023 z dnia 8 grudnia 2023r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat.
TREŚĆ DECYZJI

Cennik usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz usług odbioru i zagospodarowania odpadów i dzierżawy pojemników obowiązujący od dnia 01.01.2023 r.

Cennik usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023r.

StrefaMiejscowośćKoszt dojazdu (netto) doliczany każdorazowo do wywozu bez względu na ilość ściekówCena 1 m3 ścieków (netto) w ilości do 3 m3*Cena 1 m3 ścieków (netto) w ilości powyżej 3 m3
IMiasto Sokołów Podlaski20,00 zł40,00 zł38,00 zł
IIBartosz, Brzozów, Brzozów Kolonia, Budy Kupientyńskie,
Dziegietnia, Dziegietnia Kolonia,
Karlusin, Łubianki, Nowa Wieś, Podkupientyn, Podrogów, Przeździatka Kolonia, Przywózki, Żanecin
30,00 zł40,00 zł38,00 zł
III Bachorza, Chmielew, Czerwonka, Dolne Pole, Emilianów, Grochów, Kosierady Wielkie, Krasów,
Krasnodęby Kasmy, Krasnodęby Rafały, Krasnodęby Sypytki,
Walerów, Węże, Wólka Miedzyńska, Wyrąb, Ząbków,
Ząbków Kolonia
40,00 zł40,00 zł38,00 zł
IVDąbrowa, Justynów, Karolew, Kostki, Pogorzel, Skibniew Kurcze, Skibniew Podawce50,00 zł40,00 zł38,00 zł
*Ustala się rabat w wysokości 2 zł netto za rzut na oczyszczalnię ścieków w ilości powyżej 3 m3

Cennik szczegółowy: tutaj

Cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dzierżawy pojemników obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023r.

I Odbiór odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych w ramach podpisanej umowy na terenie Gminy Sokołów Podlaski
L.p.Rodzaj odpadówCena netto za 1m3Cena netto
ZA JEDNORAZOWY ODBIÓR POJEMNIKA/WORKA
1Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne210,00 złWorek (do 120 l)25,20 zł
Pojemnik 110 l23,10 zł
Pojemnik MGB - 120 l25,20 zł
Pojemnik MGB - 240 l50,40 zł
Pojemnik 1100 l231,00 zł
2Odpady komunalne zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali)110,00 złWorek (do 120 l)13,20 zł
Pojemnik 110 l12,10 zł
Pojemnik MGB - 120 l13,20 zł
Pojemnik MGB - 240 l26,40 zł
Pojemnik 1100 l121,00 zł
II Przyjęcie odpadów na zgłoszenie od podmiotów gospodarczych z terenu Miasta i Gminy Sokołów Podlaski
L.p.Rodzaj odpadówCena netto za 1m3Cena netto
ZA JEDNORAZOWY ODBIÓR POJEMNIKA/WORKA
1Popiół250,00 złWorek (do 80 l)20,00 zł
Pojemnik 110 l27,50 zł
Pojemnik 120 l30,00 zł
2Odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali)cena ustalana jest indywidualnie - w zależności od rodzaju odpadu, jego ilości, czystości i zawartości balastu
3Inne odpady nie ulegające biodegradacji (odpady cmentarne)Kontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1000,00 zł
4Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalneKontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1500,00 zł
5Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznychKontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1500,00 zł
III Dzierżawa pojemników dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Sokołów Podlaski
L.p.PojemnikCena netto
ZA JEDEN MIESIĄC DZIERŻAWY
1110 l3,50 zł
2MGB - 120 l4,00 zł
3MGB - 240 l5,00 zł
41100 l20,00 zł

Uchwała nr 22/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim w sprawie: ustalenia cen usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz usług odbioru i zagospodarowania odpadów i dzierżawy pojemników.

TREŚĆ UCHWAŁY


Taryfa dla ciepła okres obowiązywania, od dnia 1 sierpnia 2023r.

Taryfa dla ciepła od 1.08.2023

a/ cena za zamówioną moc cieplną17 846,40 zł/MW/mies.214 156,84 zł/MW/rok
b/ cena ciepła81,49 zł/GJ
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 016 842,94 zł/MW/mies.82 115,34 zł/MW/rok
grupa 024 437,95 zł/MW/mies.53 255,38 zł/MW/rok
grupa 033 020,56 zł/MW/mies.36 246,66 zł/MW/rok
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0138,50 zł/GJ
grupa 0222,66 zł/GJ
grupa 0315,30 zł/GJ
e/ nośnik ciepła34,09zł/m3
Decyzja - taryfa dla ciepła
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zmiana Taryfy dla Ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.16.2023.JB z dnia 7 lipca 2023 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki-Ciepło Nr 365 (2553) z dnia 7 lutego 2023r. Wchodzi do stosowania z dniem 1.08.2023r.
W związku z Ustawą z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zmianami) i zmianą taryfy dla ciepła, informujemy, że średnia cena wytwarzania ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, wobec czego od dnia 1 sierpnia 2023 przysługuje Odbiorcom uprawnionym bonifikata.

Ceny dla odbiorców uprawnionych wynoszą:

cena ciepła – 70,21 zł/GJ;

cena za zamówioną moc cieplną – 184 520,00 zł/MW/rok;

cena za nośnik ciepła 29,37 zł/m3;

pozostałe stawki opłat zgodnie z Taryfą.


Taryfa dla ciepła okres obowiązywania, od dnia 1 kwietnia 2023r.

Taryfa dla ciepła od 1.04.2023

a/ cena za zamówioną moc cieplną17 003,85 zł/MW/mies.204 046,17 zł/MW/rok
b/ cena ciepła85,79 zł/GJ
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 014 978,34 zł/MW/mies.59 740,09 zł/MW/rok
grupa 023 297,19 zł/MW/mies.39 566,27 zł/MW/rok
grupa 032 775,49 zł/MW/mies.33 305,86 zł/MW/rok
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0128,74 zł/GJ
grupa 0217,57 zł/GJ
grupa 0314,80 zł/GJ
e/ nośnik ciepła30,08 zł/m3
Decyzja - taryfa dla ciepła
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zmiana Taryfy dla Ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.10.2023.JB z dnia 28 lutego 2023 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki-Ciepło Nr 97 (2285) z dnia 28 lutego 2023r. Wchodzi do stosowania z dniem 1.04.2023r.
W związku z Ustawą z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zmianami) i zmianą taryfy dla ciepła, informujemy, że średnia cena wytwarzania ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, wobec czego od dnia 1 kwietnia 2023 przysługuje Odbiorcom uprawnionym bonifikata.

Ceny dla odbiorców uprawnionych wynoszą:

cena ciepła – 71,36 zł/GJ;

cena za zamówioną moc cieplną – 169 734,23 zł/MW/rok;

cena za nośnik ciepła 25,02 zł/m3;

pozostałe stawki opłat zgodnie ze zmienioną Taryfą.


Taryfa dla ciepła okres obowiązywania, od dnia 5 listopada 2022r.

Taryfa dla ciepła od 5.11.2022

a/ cena za zamówioną moc cieplną17 557,88 zł/MW/mies.210 694,61 zł/MW/rok
b/ cena ciepła88,59 zł/GJ
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 015 037,59 zł/MW/mies.60 451,11 zł/MW/rok
grupa 023 356,44 zł/MW/mies.40 277,29 zł/MW/rok
grupa 032 834,74zł/MW/mies.34 016,88 zł/MW/rok
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0129,07 zł/GJ
grupa 0217,88 zł/GJ
grupa 0315,10 zł/GJ
e/ nośnik ciepła30,08 zł/m3
Decyzja - taryfa dla ciepła
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zmiana Taryfy dla Ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.57.2022.JB z dnia 21 października 2022 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 października 2022 r. pod numerem 699/2022Wchodzi do stosowania z dniem 5.11.2022r.
W związku z Ustawą z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), od dnia 5 listopada 2022r., zmiany taryfy dla ciepła, informujemy, że średnia cena wytwarzania ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, wobec czego od dnia 5 listopada przysługuje Odbiorcom uprawnionym bonifikata.

Ceny dla odbiorców uprawnionych w okresie od dnia 5 listopada 2022r. do dnia 30 kwietnia 2023r. wynoszą:

cena ciepła – 71,37 zł/GJ;

cena za zamówioną moc cieplną – 169 741,47 zł/MW/rok;

cena za nośnik ciepła 24,23 zł/m3;

pozostałe stawki opłat zgodnie z Taryfą.

Taryfa dla ciepła okres obowiązywania, od dnia 20 maja 2022r.

Taryfa dla ciepła od 20.05.2022

a/ cena za zamówioną moc cieplną16 058,69 zł/MW/mies.192 704,33 zł/MW/rok
b/ cena ciepła71,62 zł/GJ
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 014 685,53 zł/MW/mies.56 226,37 zł/MW/rok
grupa 023 004,38 zł/MW/mies.36 052,55 zł/MW/rok
grupa 032 482,68 zł/MW/mies.29 792,15 zł/MW/rok
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0127,09 zł/GJ
grupa 0216,07 zł/GJ
grupa 0313,31 zł/GJ
e/ nośniki ciepła30,08 zł/m3
Decyzja - taryfa dla ciepła
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr Nr OŁO.4210.21.2022.JB z dnia 5 maja 2022 r., która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 maja 2022 r. pod numerem 272/2022. Wchodzi do stosowania z dniem 20.05.2022r.

Taryfa dla ciepła okres obowiązywania, od dnia 17 marca 2022r do 19 maja 2022r.

Taryfa dla ciepła od 17.03.2022

a/ cena za zamówioną moc cieplną11 166,58 zł/MW/mies.133 998,95 zł/MW/rok
b/ cena ciepła49,80 zł/GJ
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 014 215,50 zł/MW/mies.50 586,02 zł/MW/rok
grupa 022 534,35 zł/MW/mies.30 412,20 zł/MW/rok
grupa 032 012,65 zł/MW/mies.24 151,79 zł/MW/rok
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0124,44 zł/GJ
grupa 0213,67 zł/GJ
grupa 0310,92 zł/GJ
e/ nośniki ciepła30,08 zł/m3
Decyzja - taryfa dla ciepła
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr OŁO.4210.40.2021.JB
z dnia 2 marca 2022r., opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 134 (1395) z dnia 2 marca 2022r. Wchodzi do stosowania z dniem 17.03.2022r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, od dnia 1 października 2020r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa W1 - gospodarstwa domowe, cena za dostarczoną wodę3,51 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa W1 - gospodarstwa domowe, cena za dostarczoną wodę,3,58 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa W1 - gospodarstwa domowe, cena za dostarczoną wodę,3,65 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa W2 - pozostali odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,3,63 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa W2 - pozostali odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,3,71 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa W2 - pozostali odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,3,77 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,76 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,87 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,96 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki, w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy7,36 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki, w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy7,52 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki7,66 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 24 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Taryfa wprowadzona decyzją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak LU.RZT.070.667.2019.JB z dnia 10 września 2020r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat.
TREŚĆ DECYZJI

Cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dzierżawy pojemników obowiązujący od dnia 01.03.2021 r.

Odbiór odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych w ramach podpisanej umowy na terenie Gminy Sokołów Podlaski

L.p.Rodzaj odpadówCena netto za 1m³Cena netto za jednorazowy odbiór pojemnika/worka
1Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne190,00 złWorek (do 120 l)22,80 zł
Pojemnik 110 l20,90 zł
Pojemnik MGB - 120 l22,80 zł
Pojemnik MGB - 240 l45,60 zł
Pojemnik 1100 l209,00 zł
2Odpady komunalne zbierane selektywnie
(papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali)
92,00 złWorek (do 120 l)11,04 zł
Pojemnik 110 l10,12 zł
Pojemnik MGB - 120 l11,04 zł
Pojemnik MGB - 240 l22,08 zł
Pojemnik 1100 l101,20 zł

Przyjęcie odpadów na zgłoszenie z terenu Miasta Sokołów Podlaski

L.p.Rodzaj odpadówCena netto [zł]
1Odpady zbierane selektywnie
(papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali)
Cena ustalana jest indywidualnie - w zależności od rodzaju odpadu, jego ilości, czystości i zawartości balastu
2Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznychKontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1000,00

Przyjęcie odpadów na zgłoszenie od podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Sokołów Podlaski

L.p.Rodzaj odpadówCena netto za 1m³Cena netto za jednorazowy odbiór pojemnika/worka
1Popiół230,00 złWorek (do 80l)18,40 zł
Pojemnik 110 l25,30 zł
Pojemnik 120 l27,60 zł
2Odpady zbierane selektywnie
(papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali)
Cena ustalana jest indywidualnie - w zależności od rodzaju odpadu, jego ilości, czystości i zawartości balastu
3Inne odpady nie ulegające biodegradacji (odpady cmentarne)Kontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 500,00 zł
4Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalneKontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1 080,00 zł
5Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznychKontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1 080,00 zł

Dzierżawa pojemników dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Sokołów Podlaski

L.p.PojemnikCena netto za jeden miesiąc dzierżawy
1110 l2,99 zł
2MGB - 120 l3,12 zł
3MGB - 240 l3,89 zł
41100 l14,24 zł
5Kontener KP - 7 52,81 zł

Uchwała nr 2/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim w sprawie: ustalenia cennika usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dzierżawy pojemników.

TREŚĆ UCHWAŁY

CENNIK DO POBRANIA


Cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dzierżawy pojemników obowiązujący od dnia 1.04.2020 r. do dnia 28.02.2021r.

Odbiór odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych w ramach podpisanej umowy na terenie Gminy Sokołów Podlaski

L.p.Rodzaj odpadówCena netto za 1m³Cena netto za jednorazowy odbiór pojemnika/worka
1Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne170,00 złWorek (do 120 l)20,40 zł
Pojemnik 110 l18,70 zł
Pojemnik MGB - 120 l20,40 zł
Pojemnik MGB - 240 l40,80 zł
Pojemnik 1100 l187,00 zł
2Odpady komunalne zbierane selektywnie
(papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali)
85,00 złWorek (do 120 l)10,20 zł
Pojemnik 110 l9,35 zł
Pojemnik MGB - 120 l10,20 zł
Pojemnik MGB - 240 l20,40 zł
Pojemnik 1100 l93,50 zł

Przyjęcie odpadów na zgłoszenie od podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Sokołów Podlaski

L.p.Rodzaj odpadówCena netto za 1m³Cena netto za jednorazowy odbiór pojemnika/worka
1Popiół170,00 złWorek (do 80l)13,60 zł
Pojemnik 110 l18,70 zł
2Odpady zbierane selektywnie
(papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali)
Cena ustalana jest indywidualnie - w zależności od rodzaju odpadu, jego ilości, czystości i zawartości balastu
3Inne odpady nie ulegające biodegradacji (odpady cmentarne)Kontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 500,00 zł
4Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalneKontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1 000,00 zł
5Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznychKontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej 1 000,00 zł

Dzierżawa pojemników dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Sokołów Podlaski

L.p.PojemnikCena netto za jeden miesiąc dzierżawy
1110 l2,99 zł
2MGB - 120 l3,12 zł
3MGB - 240 l3,89 zł
41100 l14,24 zł
5Kontener KP - 7 52,81 zł

Uchwała nr 6/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim w sprawie: ustalenia cennika usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dzierżawy pojemników.

TREŚĆ UCHWAŁY


Cennik usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym od dnia 01.01.2020r.

StrefaMiejscowośćKoszt dojazdu doliczany każdorazowo do transportu nieczystości płynnych bez względu na ich ilość (netto)Cena za 1m³ ścieków (netto)
IMiasto Sokołów Podlaski10.00 zł29,50 zł
IIBartosz, Brzozów, Brzozów Kolonia, Budy Kupientyńskie,
Dziegietnia, Dziegietnia Kolonia,
Karlusin, Łubianki, Nowa Wieś, Podkupientyn, Podrogów, Przeździatka Kolonia, Przywózki, Żanecin
20,00 zł29,50 zł
IIIBachorza, Chmielew, Czerwonka, Dolne Pole, Emilianów, Grochów, Kosierady Wielkie, Krasów,
Krasnodęby Kasmy, Krasnodęby Rafały, Krasnodęby Sypytki,
Walerów, Węże, Wólka Miedzyńska, Wyrąb, Ząbków,
Ząbków Kolonia
30,00 zł29,50 zł
IVDąbrowa, Justynów, Karolew, Kostki, Pogorzel, Skibniew Kurcze, Skibniew Podawce40,00 zł29,50 zł
Uchwała nr 16/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.
Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. z Siedzibą w Sokołowie Podlaskim, w sprawie: ustalenia cen za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
TREŚĆ UCHWAŁY
CENNIK SZCZEGÓŁOWY

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa 1 - wszyscy odbiorcy, cena za dostarczoną wodę3,05 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa 1 - wszyscy odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,3,09 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa 1 - wszyscy odbiorcy, cena za dostarczoną wodę,3,11 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,18 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,28 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S1 (gospodarstwa domowe) , cena za odprowadzane ścieki4,35 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki, w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy6,71 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki, w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy6,87 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy.
Grupa S2 (pozostali odbiorcy) , cena za odprowadzane ścieki7,04 zł/m3 +8% VAT
- w okresie od 24 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.
Taryfa wprowadzona decyzją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie znak LU.RET.070.1.54.2018.PW z dnia 19 kwietnia 2018r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat.
TREŚĆ DECYZJI

Taryfa dla ciepła od 03.10.2019

a/ cena za zamówioną moc cieplną8974,63 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła39,36 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012856,51 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022106,93 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031470,22 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0115,00 zł/GJ +23% VAT
grupa 0210,06 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,12 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła24,56 zł/m3 +23% VAT
decyzja -taryfa dla ciepła
Zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr Nr OŁO.4210.21.2019.AWo z dnia 17 września 2019r., opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 215 z dnia 18 września 2019r.. Wchodzi do stosowania z dniem 03.10.2019r.

Taryfa dla ciepła od 01.12.2018

a/ cena za zamówioną moc cieplną8578,03 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła37,62 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012833,09 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022083,51 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031446,81 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0114,91 zł/GJ +23% VAT
grupa 029,98 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,04 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła24,56 zł/m3 +23% VAT
decyzja -taryfa dla ciepła
Zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.14.14.2018.409.XII.ESZ z dnia 30 października 2018r., decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 31 października 2018r, poz. 10464. Wchodzi do stosowania z dniem 01.12.2018r.

Taryfa dla ciepła od 16.10.2017 do 30.11.2018

a/ cena za zamówioną moc cieplną8116,85 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła35,20 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012873,82 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022198,77 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031371,28 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0114,52 zł/GJ +23% VAT
grupa 029,54 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,07 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła21,66 zł/m3 +23% VAT
taryfa dla ciepła
Zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.26.42017.409.XIZM.ESZ z dnia 26 września 2017r., decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017r, poz. 8282. Wchodzą do stosowania z dniem 16.10.2017r.

Taryfa dla ciepła od 01.05.2017

a/ cena za zamówioną moc cieplną7410,52 zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła31,87 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 012873,86 zł/MWmies +23% VAT
grupa 022198,82 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 031371,33 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 0114,52 zł/GJ +23% VAT
grupa 029,54 zł/GJ +23% VAT
grupa 037,07 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła21,68 zł/m3 +23% VAT
Taryfa dla ciepła (.pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2017r.
OŁO-4210-15(22)/2015/2016/2017/409/XI/MGĘ

Taryfa dla ciepła od 01.02.2014 do 30.04.2017

a/ cena za zamówioną moc cieplną7912,51zł/MW/mies. +23% VAT
b/ cena ciepła33,04 zł/GJ +23% VAT
c/ stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe:
grupa 011776,66 zł/MWmies +23% VAT
grupa 021295,88 zł/MW/mies +23% VAT
grupa 03727,58 zł/MW/mies +23% VAT
d/ stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe:
grupa 018,66 zł/GJ +23% VAT
grupa 025,72 zł/GJ +23% VAT
grupa 033,74 zł/GJ +23% VAT
e/ nośniki ciepła18,56 zł/m3 +23% VAT
Taryfa dla ciepła (.pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 stycznia 2014
DRE-4210-71(5)/2013/2014/409/X/ESZ

Stawki opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów od 01.04.2012

1. Za wywóz nieczystości stałych samochodem specjalistycznym
a/ kontenerowcem79,49 zł za 1 m3 +8% VAT
b/ pojemnikowcem104,84 zł za 1 m3 +8% VAT
Uchwała Zarządu PUIK Nr 3/2012 z dnia 05 marca 2012 roku
2. Za wywóz nieczystości płynnych
samochodem specjalistycznym (beczkowozem)31,99 zł za 1 m3 +8% VAT
Od zleceniodawców spoza Miasta Sokołowa Podlaskiego dolicza się dodatkowe opłaty w następujących wysokościach:
3. Dopłaty za odległość 1 km dojazdu licząc od granic miasta:
a/ kontenerowcem5,08 zł za 1 km +8% VAT
b/ pojemnikowcem7,19 zł za 1 km +8% VAT
c/ beczkowozem7,01 zł za 1 km +8% VAT
4. Dzierżawa pojemników:
a/ KP-752,81 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
b/ o pojemności 1,1 m314,24 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
c/ o pojemności 0,1 m32,99 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
d/ MGB-80 i MGB-1203,12 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
e/ MGB-2403,89 zł za 1 szt./mies. +stawka VAT
Cennik usług (.pdf)