Zarząd Spółki informuje, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego za rok 2023 wynosi: Wpc = 1,53

Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego wynosi: Udh = 0%

Wartość procentowa udziału ciepła wytwarzanego w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji, ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w całkowitej wielkości ciepła dostarczanego w skali roku kalendarzowego do miejskiego systemu ciepłowniczego: αDH = 0 %

Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie ciepłow- niczym wraz z ilością oraz udziałem ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego = 115835GJ