Obowiązki informacyjne

Wdrażając wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło ( Dz.U.2021 poz. 158), umożliwiamy naszym Odbiorcom, każdorazowo na prośbę, otrzymanie informacji w zakresie faktur i rozliczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Kontakt pod adresem puik@sokolowpodl.pl, w celu identyfikacji w korespondencji proszę podać: adres obiektu, imię i nazwisko, nr klienta, wartość należności z ostatniej faktury.
Jednocześnie informujemy o możliwości otrzymywania faktur w wersji elektronicznej. 
W zakładce do pobrania znajduję się formularz Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na nasz adres: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o., 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją  energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.
Dostarczanie energii cieplnej odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji.

Etapy przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

 • sprawdzenie czy planowany do przyłączenia obiekt można przyłączyć do sieci ciepłowniczej
 • wniosek o określenie warunków o przyłączenie
 • wydanie warunków przyłączenia wraz z propozycją umowy przyłączeniowej
 • zawarcie umowy o przyłączenie
 • realizacja umowy o przyłączenie
 • zawarcie umowy sprzedaży ciepła

Co zawiera faktura za energię cieplną

W rozliczeniach prowadzonych z Odbiorcami ciepła przedsiębiorstwo ciepłownicze stosuje opłaty obliczane na podstawie ustalonych w taryfie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe.
Rodzaje opłat pobieranych od Odbiorców ciepła oraz podstawy i sposób ich obliczania określa umowa sprzedaży ciepła, a wysokość tych opłat, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, oblicza się w następujący sposób:

1)miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej;

2)opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo winnych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła;

3)opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;

4)miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe,pobierana w każdym miesiącu,stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;

5)opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo winnych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;

Opis faktury za ciepło

 Rozliczenia za ciepło dokonywane są na podstawie zatwierdzonej do stosowania, przez Urząd Regulacji Energetyki, Taryfy dla ciepła. Taryfa to zbiór cen i stawek opłat oraz warunki ich stosowania opracowane przez Przedsiębiorstwo Energetyczne.
 
 Objaśnienia odnośników użyte na rysunku powyżej:
 1. Data wystawienia faktury, data wykonania usługi - ostatni dzień okresu rozliczeniowego;
 2. Sprzedawca: oznaczenie Sprzedawcy;
 3. Nabywca: oznaczenie Nabywcy;
 4. Numer faktury VAT;
 5. Numer identyfikujący Odbiorcę ciepła w systemie rozliczeniowym;
 6. Sposób zapłaty, termin płatności, numer konta bankowego Sprzedawcy;
 7. Miesięczna rata za moc zamówioną: miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej;
 8. Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe: miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej; 
 9. Opłata za ciepło: pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo winnych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła;
 10. Opłata zmienna za usługi przesyłowe: pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo winnych miejscach  rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;
 11. Opłata za nośnik ciepła: pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach  odbiorczych,  ustalonej  na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;
 12. Ilość: 
- określona w umowie wielkość mocy zamówionej w MW;
- ustalona na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym ilość ciepła w GJ;
- ilość zużytego nośnika ciepła w m3.
 13. Cena netto: Stawki opłat i ceny jednostkowe określone na podstawie taryfy;
 14. Wartość netto: wartość bez doliczonego podatku VAT;
 15. Kwota VAT: wartość podatku VAT;
 16. Wartość brutto: wartość z doliczonym podatkiem VAT;
 17. Specyfikacja do faktury: okres rozliczeniowy, nazwa węzła, nr węzła, odczyty, ilość ciepła dostarczonego do Odbiorcy;
 18. Rozliczenie: kwota do zapłaty wynikająca z wystawionej faktury, informacja o ewentualnej nadpłacie lub niedopłacie.