Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wydanych w dniu 18 listopada 2022 roku przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. pn.: „Wymiana/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Ø100 żeliwo na sieć wodociągową z rur PEHD100 PN10 o średnicy min. Ø110 o łącznej długości ok. 450m wraz z wymianą/przebudową ok. 26 szt. przyłączy wodociągowych w rejonie ulic Śniadeckich i Kolejowej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Uzyskanie wszelkich informacji oraz składanie ofert następuje w Bazie Konkurencyjności BK2021 pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Aktualizacja 09.02.2024
Informacja z otwarcia ofert