Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2024/2025.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 30.08.2024r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium: nie wymaga się
Termin i miejsce składania ofert: 03.04.2024r. godz. 10.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 03.04.2024r. godz. 10.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Przemysław Wdowiński – sparwy formalne kom. 505 811 904
Piotr Skorupka – sprawy merytoryczne kom. 692 490 481

Załączniki:

Ogłoszenie   (.pdf)
SIWZ   (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 Projekt umowy
(.pdf)
Załącznik nr 3 Oświadczenie w sprawie „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 4 Klauzula Informacyjna „RODO” (.pdf)

Aktualizacja 28.03.2024

Wyjaśnienia treści SIWZ (.pdf)
Tekst jednolity SIWZ po zmianach (.pdf)

Aktualizacja 03.04.2024

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

Unieważnienie postępowania 04.04.2024

Informacja o unieważnieniu postępowania (.pdf)