Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie „demontażu kotła na miał węglowy WR-5 Nr 1 w ciepłowni Zakładu Energetyki Cieplnej Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego 8 w Sokołowie Podlaskim”. (Aktualizacja 08.10.2021 – postępowanie rozstrzygnięte)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie „demontażu kotła na miał węglowy WR-5 Nr 1 w ciepłowni Zakładu Energetyki Cieplnej Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego 8 w Sokołowie Podlaskim”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.11.2021r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium: nie wymagane
Termin i miejsce składania ofert: 06.10.2021r. godz. 10:00 – siedziba Spółki /sekretariat/ lub mailowo na adres puik@sokolowpodl.pl

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

sprawy formalne: Przemysław Wdowiński tel. kom. 505 811 904 – Dział Inwestycji
sprawy merytoryczne: Piotr Skorupka tel. kom. 609 616 419 – Kierownik ZEC

Ogłoszenie (.pdf)
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (.pdf)
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 3 Projekt umowy (.pdf)
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna i oświadczenie w zakresie „RODO” (.pdf)
Otwarcie ofert 06.10.2021
Protokół z otwarcia ofert Protokół (.pdf)