Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zup regeneracyjnych wysokokalorycznych na sezon 2020/2021.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Jedna porcja zupy regeneracyjnej wysokokalorycznej to: 500ml zupy + 100g wkładki + 100g chleba (4 kromki).
Zupy należy dostarczyć gorące (w termosach) w ilości
– 40 porcji do siedziby naszej Spółki adres ul. Kosowska 75
– 16 porcji do Zakładu Energetyki Cieplnej adres ul. Piłsudskiego 8
– 14 porcji do Stacji Uzdatniania Wody ul. Ks. Bosco 5
– 24 porcje do Oczyszczalni Ścieków ul. Kosowska 75
UWAGA:
W dni świąteczne oraz wolne od pracy ilość porcji ulega zmianie:
– 6 porcji do Zakładu Energetyki Cieplnej adres ul. Piłsudskiego 8
– 6 porcji do Stacji Uzdatniania Wody ul. Ks. Bosco 5
– 10 porcji do Oczyszczalni Ścieków ul. Kosowska 75
2) W cenę posiłku wliczony jest transport.
3) Termosy po zupie dostępne będą do odbioru po godzinie 12:30 w dniu dostawy, lub na wymianę kolejnego dnia dostawy.
4) Zupy należy dostarczać każdego dnia w okresie od 01.11.2021 do 31.03.2022 na godzinę 10:00.

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena

3. Termin związania ofertą: 30 dni

4. Wymagany termin wykonania: sukcesywnie do dnia 31.03.2022 r.

5. Warunki płatności: 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury VAT wystawiane miesięcznie.

6. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub mailowo na adres puik@sokolowpodl.pl do dnia 15.10.2021 do godz. 10:00.

7. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
– Sprawy merytoryczne: Mariola Osipiak tel. kom. 692 490 490 – Dział Administracji
– Sprawy formalne: Przemysław Wdowiński tel. kom. 505 811 904 – Dział Inwestycji

8. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci:
– Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
– Ubezpieczenie OC związane z usługami żywieniowymi w tym od szkód spowodowanych przenoszeniem chorób zakaźnych i zakażeń,
– Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
– Podpisane oświadczenie w zakresie przepisów „RODO” (załącznik nr 2)

Ogłoszenie (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.pdf)
Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna i oświadczenie w zakresie „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 3 Wzór umowy (.pdf)
Otwarcie ofert 15.10.2021
Protokół z otwarcia ofert Protokół (.pdf)