Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2021/2022.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 31.10.2021r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium: nie wymaga się
Termin i miejsce składania ofert: 30.08.2021r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 30.08.2021r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Piotr Skorupka – sprawy merytoryczne kom. 692 490 481

Załączniki:

Ogłoszenie   (.pdf)
SIWZ   (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 Projekt umowy
(.pdf)
Załącznik nr 3 Oświadczenie w sprawie „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 4 Klauzula Informacyjna „RODO” (.pdf)
Aktualizacja 24.08.2021
Zmiana treści SIWZ. Pismo przewodnie (.pdf)
Otwarcie ofert 30.08.2021
Protokół z otwarcia ofert Protokół (.pdf)
Protokół wybór oferty Protokół (.pdf)