Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na dostawy pn. „Zakup samochodu – śmieciarki dla potrzeb ZOK”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Uzyskanie wszelkich informacji oraz składanie ofert następuje za pośrednictwem portalu e-Zamówienia pod adresem internetowym:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d984ce98-29f1-11ed-9171-f6b7c7d59353