Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2022/2023.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozładunek miału węglowego M II A loco plac składowy Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. – Zakład Energetyki Cieplnej przy ul. Piłsudskiego 8 w Sokołowie Podlaskim.
Oczekiwana jakość miału węglowego: – wartość opałowa w stanie roboczym minimum 20 000 kJ/kg, maksimum 24 000 kJ/kg;
– zawartość popiołu w stanie roboczym maksimum 20%;
– zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym maksimum 1,5%;
– wilgotność do 15%;
– granulacja 0-20mm;
– zawartość podziarna 0-3 mm < 20%
– Miał musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w postaci brył, kul.
Szacowana ilość dostarczanego miału węglowego: 5 000 Mg
Na życzenie Zamawiającego może nastąpić zwiększenie ilości dostarczanego miału o około 1000 Mg w stosunku do ilości zamówionej w cenie wskazanej w ofercie.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 29.07.2022r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium: nie wymaga się
Termin i miejsce składania ofert: 05.05.2022r. godz. 10:00 – siedziba Spółki /sekretariat/
lub mailowo na adres puik@sokolowpodl.pl
Termin i miejsce otwarcia ofert: 05.05.2022r. godz. 10:15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/
Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami: – Przemysław Wdowiński tel. kom. 505 811 904 – Dział Inwestycji
– Piotr Skorupka tel. kom. 609 616 419 – Kierownik ZEC
Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci: – Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
– Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
– Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2)
– Podpisane oświadczenie w zakresie przepisów „RODO” (załącznik nr 3)
– Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem licencji transportowej lub innego dokumentu poświadczającego prawo do wykonywania przewozu transportem samochodowym
– Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem wiarygodnego certyfikatu jakościowego lub innego dokumentu potwierdzającego, że dostawca dysponuje węglem o wymaganej jakości

Załączniki:

Ogłoszenie   (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 Projekt umowy
(.pdf)
Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna oraz Oświadczenie w sprawie „RODO” (.pdf)