Aktualizacja 1.03.2024

W związku z Ustawą z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zmianami) i zmianą taryfy dla ciepła, informujemy, że cena dostawy ciepła jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, oraz od ceny maksymalnej dostawy ciepła, wobec czego od dnia 1 marca 2024, nie przysługuje Odbiorcom uprawnionym bonifikata.

Najniższą ceną dla systemu ciepłowniczego, po zmianie taryfy od dnia 1.03.2024r., jest cena dostawy ciepła – tj. cena z zatwierdzonej taryfy.

Przedsiębiorstwo zastosuje wobec Odbiorców ceny i stawki z obowiązującej i stosowanej w okresie rozliczeniowym taryfy zgodnie z podziałem na grupy taryfowe określonym w tej taryfie.

Aktualizacja 2.01.2024

31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, przedłużająca czas obowiązywania wprowadzonych wcześniej przepisów do 30 czerwca 2024 r.

Aktualizacja 1.04.2023

W związku z Ustawą z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zmianami) i zmianą taryfy dla ciepła ( wchodzi do stosowania od dnia 1 kwietnia 2023r), informujemy, że średnia cena wytwarzania ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, wobec czego od dnia 1 kwietnia 2023 przysługuje Odbiorcom uprawnionym bonifikata.

Ceny dla odbiorców uprawnionych wynoszą:

cena ciepła – 71,36 zł/GJ;

cena za zamówioną moc cieplną – 169 734,23 zł/MW/rok;

cena za nośnik ciepła 25,02 zł/m3;

pozostałe stawki opłat zgodnie ze zmienioną Taryfą.


Aktualizacja 1.03.2023

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w związku z nowelizacją Ustawy z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm), opublikował ceny i stawki opłat, które są maksymalnymi netto (nie zawierają podatku VAT), jakie poszczególne przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą stosować do końca 2023 roku w rozliczeniach z odbiorcami.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023

Ceny i stawki opłat maksymalne PUIK

Nowelizacja ustawy skutkuje wprowadzeniem trzech mechanizmów wyznaczania przez firmy ciepłownicze cen ciepła. Co ważne, w rozliczeniach z odbiorcami stosowany będzie ten najkorzystniejszy dla odbiorców.

Obowiązujący dotychczas system cen ciepła z rekompensatą oznaczał, że cena wytwarzania ciepła (bez uwzględniania kosztów dystrybucji) pobierana od odbiorcy nie mogła przekroczyć określonego ustawowo pułapu tj.:

  • 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym,
  • 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Po wprowadzonych nowelizacją zmianach cena wytwarzania ciepła z rekompensatą też nie będzie mogła przekroczyć ww. pułapów. Cena ciepła z rekompensatą, oprócz kosztów produkcji ciepła dodatkowo będzie zawierała koszty związane z jego dystrybucją. To istotna zmiana, ponieważ cena ciepła z rekompensatą dla odbiorcy końcowego będzie dotyczyła wszystkich składowych ceny płaconej przez odbiorcę.

Ceny netto nie wzrosną więcej niż 40 proc.

Drugi, wprowadzony właśnie przez ustawodawcę system określania cen ciepła stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami zakłada, że całkowite ceny ciepła dla odbiorców, czyli obejmujące zarówno ceny i stawki wytwórców jak i dystrybutorów, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. o maksymalnie 40 proc. w stosunku do cen z końca września 2022.

Dla wdrożenia tego właśnie mechanizmu konieczne było opublikowanie przez URE wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych – wytwórców i dystrybutorów – obowiązujących 30 września 2022 r., powiększonych o 40 proc. To zestawienie będzie podstawą do wyliczenia przez dystrybutorów ceny dla odbiorców ciepła, która będzie stosowana od 1 marca do 31 grudnia 2023 r.

Trzecia możliwość rozliczania cen ciepła systemowego bazowała będzie wprost na zatwierdzanych przez Prezesa URE taryfach firm ciepłowniczych. Będzie ona miała zastosowanie wtedy, gdy poziom cen z taryf nie osiągnie ani poziomu cen z rekompensatą, ani poziomu maksymalnego wzrostu ceny, czyli o 40 proc.

Firmy ciepłownicze zostały zobowiązane do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami najbardziej korzystnej dla odbiorców ceny ciepła wyliczonej na podstawie jednego z trzech ww. systemów.

Mechanizm ciepła z rekompensatą Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło: URE


Zarząd Spółki, w związku z wejściem w życie Ustawy z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), informuje o konieczności złożenia oświadczeń, o których mowa w Ustawie.

Pismo Zarządu Spółki do Odbiorców w tej sprawie

Z obowiązku złożenia oświadczeń zwolnione są gospodarstwa domowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Obowiązki odbiorcy ciepła:

  • 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
  • Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców (np. prezes spółdzielni).

WZORY OŚWIADCZEŃ .doc

Tekst Ustawy z 15 września 2022 roku „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1975)

Informacje na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Wg. obowiązującej do dnia 5 listopada 2022r. taryfy cena ciepła, zgodnie z zapisami przytoczonej wyżej Ustawy, średnia cena wytwarzania ciepła jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła
z rekompensatą stąd rekompensata nie przysługuje.

Aktualizacja

W związku z wejściem do stosowania od dnia 5 listopada 2022r., zmiany taryfy dla ciepła, informujemy, że średnia cena wytwarzania ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, wobec czego od dnia 5 listopada przysługuje Odbiorcom uprawnionym bonifikata.

Ceny dla odbiorców uprawnionych w okresie od dnia 5 listopada 2022r. do dnia 30 kwietnia 2023r. wynoszą:

cena ciepła – 71,37 zł/GJ;

cena za zamówioną moc cieplną – 169 741,47 zł/MW/rok;

cena za nośnik ciepła 24,23 zł/m3;

pozostałe stawki opłat zgodnie z Taryfą.