Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę, montaż, i uruchomienie nowego radialnego łopatowego zgarniacza osadu na drugim osadniku wstępnym na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jego funkcjonowania technicznego w ramach zadania modernizacja oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.10.2020r.
Kryteria oceny ofert: cena 95%; okres udzielonej gwarancji 5%
Wymagane wadium: 10 000,00zł
Termin i miejsce składania ofert: 13.03.2020r. godz. 10.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 13.03.2020r. godz. 10.30 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Hanna Siomek – sprawy proceduralne tel. kom. 728 322 943
Robert Korbuszewski – sprawy merytoryczne tel. kom. 692 490 468

w godzinach pracy 7:00-15:00.

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 Rzut i przekrój osadnika (.pdf)
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia (.docx)
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw (.docx)
Załącznik nr 5 Projekt umowy (.pdf)
Załącznik nr 6 Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (.docx)
Załącznik nr 7 Wykaz punktów serwisowych (.docx)
Załącznik nr 8 Klauzula „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 9 Oświadczenie w zakresie „RODO” (.docx)
Załącznik nr 10 Oświadczenie o grupie kapitałowej (.docx)
Aktualizacja I 23.03.2020
Informacja o wniesieniu protestu (.pdf)
Aktualizacja II 24.03.2020
Informacja o oddaleniu protestu (.pdf)
Informacje o wyborze oferty 18.03.2020
Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim informuje, że Komisja przetargowa zgodnie z protokołem z dnia 18.03.2020r. wybrała ofertę firmy: STALBUDOM Sp. z o.o., 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 4/7. Cena ofertowa: 180 000,00 zł.
Protokół – rozstrzygnięcie postępowania (.pdf)