Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zup regeneracyjnych wysokokalorycznych na sezon 2019/2020.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
– Jedna porcja zupy regeneracyjnej wysokokalorycznej to: 500ml zupy + 100g wkładki + 4 kromki chleba.
– Zupy należy dostarczyć gorące (w termosach) w ilości 66 porcji do siedziby naszej Spółki adres ul. Kosowska 75 oraz w ilości 22 porcji do Zakładu Energetyki Cieplnej adres ul. Piłsudskiego 8.
– W cenę posiłku wliczony jest transport.
– Termosy po zupie dostępne będą do odbioru po godzinie 12:30 w dniu dostawy, lub na wymianę kolejnego dnia dostawy.
– Zupy należy dostarczać każdego dnia roboczego w okresie od 04.11.2019 do 31.03.2020 na godzinę 10:00.

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena

3. Termin związania ofertą: 30 dni

4. Wymagany termin wykonania: sukcesywnie do dnia 31.03.2020 r.

5. Warunki płatności: 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury VAT wystawiane miesięcznie.

6. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 30.09.2019 do godz. 10:00.

7. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
– Przemysław Wdowiński tel. kom. 505 811 904 – Dział Inwestycji

8. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci:
– Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
– Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
– Podpisane oświadczenie w zakresie przepisów „RODO” (załącznik nr 2)

Ogłoszenie (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna i oświadczenie w zakresie „RODO” (.pdf)