Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kontenerowej kotłowni gazowej w formule „projektuj i buduj”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.03.2020r.
Kryteria oceny ofert: cena 90%; okres udzielonej gwarancji 10%
Wymagane wadium: 10 000,00zł
Termin i miejsce składania ofert: 18.10.2019r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 18.10.2019r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Przemysław Wdowiński – sprawy proceduralne tel. kom. 505 811 904
Wojciech Wdowiński – sprawy merytoryczne tel. kom. 602 599 206

w godzinach pracy 7:00-15:00.

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno-Użytkowy (.pdf)
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 4 Formularz cenowy (.docx)
Załącznik nr 5 Wykaz osób (.docx)
Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.pdf)
Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych robót budowlanych (.docx)
Załącznik nr 8 Projekt umowy (.pdf)
Załącznik nr 9 Oświadczenie w zakresie „RODO” (.pdf)
AKTUALIZACJA I
Protokół z otwarcia ofert (.pdf)
AKTUALIZACJA II
Informacja o wyborze oferty (.pdf)