Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup złomu mieszanego (stalowego i żeliwnego) w ilości 20-30 ton. Złom znajduje się na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 8.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Odbiór i zakup złomu pochodzącego z demontażu kotła wodnego WR-5 z rusztem mechanicznym, w skład którego wchodzą elementy konstrukcyjne: skrzynia podmuchowa, ruszt mechaniczny, część ciśnieniowa, kolektory i inne.
Załadunek i transport złomu jest po stronie kupującego. Rozliczenie tonażu według wagi samochodowej wskazanej przez zamawiającego w dniu odbioru dowodami WZ. Wskazane miejsce ważenia w promieniu nie większym niż 30km odbędzie się w dniu odbioru. Zważenie samochodu przed załadunkiem oraz po załadunku odbywać będzie się w obecności osoby wskazanej przez sprzedającego. Koszty ważenia poniesie kupujący.

2. Kryteria oceny ofert: najwyższa cena za kilogram złomu

3. Termin związania ofertą: 30 dni

4. Wymagany termin wykonania: do dnia 31.03.2022r.

5. Warunki płatności: 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT wystawiona zostanie po zważeniu i pokwitowanym odbiorze złomu.

6. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub mailowo na adres: puik@sokolowpodl.pl do dnia 27.01.2022 do godz. 10:00.

7. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
– Sprawy merytoryczne: Piotr Skorupka tel. kom. 609 616 419 – Kierownik ZEC
– Sprawy formalne: Przemysław Wdowiński tel. kom. 505 811 904 – Dział Inwestycji

8. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci:
– Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
– Wpis do BDO na transport oraz przejęcie odpadów.
– Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
– Podpisane oświadczenie w zakresie przepisów „RODO” (załącznik nr 2)

Załączniki:

Ogłoszenie (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.pdf)
Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna i oświadczenie w zakresie „RODO” (.pdf)
ZDJĘCIA Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Otwarcie ofert 28.01.2022
Protokół z otwarcia ofert Protokół (.pdf)