Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego istniejących kanałów sanitarnych zlokalizowanych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.

Opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego niżej wymienionych istniejących kanałów sanitarnych zlokalizowanych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego wraz z doborem technologii ich renowacji z ewentualną zmianą średnic:
1. Kanał sanitarny w ul. Słonecznej wybudowany z rur kamionkowych o średnicy DN 300 (dane z map) o długości 188mb. Studzienki rewizyjne betonowe szt. 8.
2. Kanał sanitarny w ul. Marii Skłodowskiej-Curie od ul. Kolejowej do ul. Sienkiewicza, wybudowany z rur żeliwnych o średnicy DN 150 (dane z map), o długości 290 mb. Studzienki rewizyjne betonowe i murowane szt. 7.
3. Kanał sanitarny w ul. Sienkiewicza wybudowany z rur kamionkowych o średnicy DN 200 (dane z map), o długości 260 mb. Studzienki rewizyjne betonowe szt. 9.

Celem wykonania w/w opinii jest określenie aktualnego stanu technicznego przedmiotowych kanałów sanitarnych i studzienek rewizyjnych wraz z opisem – stwierdzonych podczas wykonywania inspekcji telewizyjnych poprzedzonych oczyszczeniem kanału – uszkodzeń i nieprawidłowości oraz propozycja metody renowacji wyżej wymienionych kanałów i studzienek rewizyjnych.
Kanał poddawany inspekcji powinien być oczyszczony.

Opinia techniczna powinna zawierać:
1. Podstawę opracowania.
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
3. Podstawowe dane techniczne konstrukcji poszczególnych kanałów.
4. Wyniki inspekcji wizualnej poparte dokumentacją foto-wideo.
5. Ocenę stanu technicznego konstrukcji kanałów i studzienek rewizyjnych (m.in. stwierdzenie częściowej lub całkowitej niesprawności kanału, ustalenie przyczyn jej powstania oraz jej znaczenie dla trwałości badanego kanału/studzienki.)
6. Wnioski i zalecenia.
7. Propozycję sposobu renowacji z ewentualną zmianą średnic poszczególnych kanałów oraz sposób renowacji studzienek rewizyjnych
8. Szacunkowe koszty renowacji kanałów sanitarnych (proponowanych robót), wynikające z oceny stanu technicznego, poparte przedmiarem robót.
9. Propozycję rozwiązania odbioru ścieków od mieszkańców podłączonych do kanałów na czas prowadzenia ich renowacji.
10. Uwagi końcowe.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin związania ofertą: 30 dni
Wymagany termin wykonania: do dnia 30.08.2017r.
Warunki płatności: 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT za przedmiot zamówienia.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 17.07.2017 do godz. 10.00.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Robert Zdybel tel. 784 348 380 – Z-ca Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Hanna Siomek tel. 728 322 943 – Dział Inwestycji

Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. Wykaz Opinii technicznych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat o podobnym charakterze i wielkości do przedmiotu zamówienia (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 2), do wykazu należy dołączyć referencje lub protokoły odbioru dokumentujące prawidłowość zrealizowanych opinii technicznych.
4. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów.

Załączniki:

Formularz ofertowy (.docx)
Projekt umowy (.pdf)
Wykaz opinii technicznych (.docx)
Mapy (.zip)