Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 6a oraz likwidacja studni nr 6 na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Sokołowa Podlaskiego.”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 15.10.2017r.

Kryteria oceny ofert – cena 100%
Wymagane wadium : 5 000zł
Termin i miejsce składania ofert: 14.07.2017r godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat
Termin otwarcia ofert : 14.07.2017r. godz.11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Waldemar Roczeń – sprawy merytoryczne tel. 692 490 476
Hanna Siomek – sprawy proceduralne tel. 728 322 943

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Formularz ofertowy (.doc)
Formularz cenowy (.doc)
Oświadczenie (.doc)
Wykaz robót (.doc)
Wykaz osób (.doc)
Uprawnienia (.doc)
Projekt umowy (.pdf)
Dokumentacja projektowa (.zip)

AKTUALIZACJA
PYTANIE:
Zwracam się z zapytaniem, czy można wykonać studnię metodą okrętno-udarową trzema kolumnami rur tj.: 20″, 18″, 16″ – tak jak była wykonana studnia nr 6 lub rurami 600mm, 20″ i 18″?

ODPOWIEDŹ:
Nie dopuszcza się wykonania studni wyżej wymienioną metodą.

Rozstrzygnięcie:
Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim informuje, że Komisja przetargowa zgodnie z protokołem z dnia 17.07.2017r. wybrała ofertę Firmy:

Zakład Studniarski
Janusz Gruberski
62-511 Kramsk, Borki 2

Cena oferty netto 182.684,00 zł.

Dziękujemy Państwu za złożenie ofert i wzięcie udziału w postępowaniu.