Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie ekspertyzy budowlanej dla obiektów zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy budowlanej określającej stan techniczny i bezpieczeństwo konstrukcji niżej wymienionych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75.

1. Osadniki wstępne radialne typu Dora o średnicy 20m, średniej głębokości 2,80 m, i pojemności czynnej 715 m3, powierzchnia w planie 310,8 m2 – (2 szt) –
2. OBF-y otwarte o średnicy D=30m i pojemności czynnej 4100m3 – (2 szt.)
3. Komory osadu czynnego typu KNAP w formie otwartych basenów żelbetowych usytuowanych w dwóch ciągach (2×4 komory), całkowita pojemność komór wynosi 6160m3.
4. Koryto spustowe ścieków oczyszczonych o długości 10,0 m i szerokości 1,50m
5. Mostek drogowy o długości 7,0 m i szerokości 5,60 m

Celem wykonania w/w ekspertyzy jest ustalenie aktualnego stanu technicznego przedmiotowych obiektów z uwzględnieniem konieczności dalszej eksploatacji i utrzymania istniejącej konstrukcji:
Prace będące przedmiotem zamówienia będą realizowane w warunkach ciągłej pracy oczyszczalni ścieków

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Termin związania ofertą: 30 dni

Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4 od daty podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia

Warunki płatności: 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT za przedmiot zamówienia

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 2017.05.31 do godz. 10.00.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadają tytuł rzeczoznawcy budowlanego potwierdzony wpisem na listę rzeczoznawców budowlanych.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Robert Korbuszewski tel. 692 490 468 – Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Hanna Siomek , tel. 728 322 943 – Dział Inwestycji

Załączniki:

Ogłoszenie (.pdf)
Formularz ofertowy (.docx)
Wykaz ekspertyz (.docx)
Projekt umowy (.pdf)