Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2017/2018.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31.08.2017r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium : nie wymaga się
Termin i miejsce składania ofert: 17.05.2017r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 17.05.2017r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Przemysław Wdowiński – sprawy proceduralne tel. /25/ 781 24 08 wew. 20; kom. 505 811 904
Sławomir Gołębiewski – sprawy merytoryczne tel. /25/ 781 65 19; kom. 604 293 718

Ogłoszenie (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Załącznik 1 – Formularz ofertowy (.doc)
Załącznik 2 – Projekt umowy (.pdf)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)

Rozstrzygnięcie postępowania (.pdf)