Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie napraw nawierzchni pasa drogowego w miejscach po awariach sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Sokołów Podlaski”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 30.04.2019r. – sukcesywnie

Kryteria oceny ofert – cena 100%
Wymagane wadium : Nie wymaga się
Termin i miejsce składania ofert: 28.04.2017r godz. 10.00 – siedziba Spółki /sekretariat
Termin otwarcia ofert : 28.04.2017r. godz.10.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Zbigniew Pytel – sprawy merytoryczne tel. 25 781 20 65
Przemysław Wdowiński – sprawy proceduralne tel. 505 811 904

Załączniki:

SIWZ
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Projekt umowy