Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż i uruchomienie kraty taśmowo-hakowej i prasopłuczki dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim.”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 10tygodni od podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert:
– cena 90%
– czas reakcji serwisu 10%

Wymagane wadium: 10 000zł
Termin i miejsce składania ofert: 31.08.2017r godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat
Termin otwarcia ofert : 31.08.2017r. godz.11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Robert Korbuszewski – sprawy merytoryczne tel. 692 490 468
Hanna Siomek – sprawy proceduralne tel. 728 322 943

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Formularz ofertowy (.doc)
Formularz cenowy (.doc)
Oświadczenie (.pdf)
Wykaz dostaw (.doc)
Wykaz punktów serwisowych (.doc)
Dokument potwierdzający przeprowadzenie wizji lokalnej (.pdf)
Projekt umowy (.pdf)
Opis przedmiotu zamówienia (.pdf)
Aktualizacja 24.08.2017
Pismo informujące o przedłużeniu terminu składania ofert (.pdf)
Aktualizacja 05.09.2017
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (.pdf)