Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2018/2019.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31.08.2018r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium : nie wymaga się
Termin i miejsce składania ofert: 27.04.2018r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 27.04.2018r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Przemysław Wdowiński – sprawy proceduralne tel. /25/ 781 24 08 wew. 20; kom. 505 811 904
Sławomir Gołębiewski – sprawy merytoryczne tel. /25/ 781 65 19; kom. 604 293 718

Ogłoszenie (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Załącznik 1 – Formularz ofertowy (.doc)
Załącznik 2 – Projekt umowy (.pdf)

Aktualizacja 23.04.2018
PYTANIE:
W związku z wejściem w życie od dnia 02 stycznia 2012r. opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, proszę o udzielenie informacji, czy dostawy opału do Państwa, podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego czy też nie. Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z poźn.zm. od dnia 02.01.2012r. sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł szereg zwolnień. W przypadku przysługującego zwolnienia, prosimy o podanie podstawy prawnej zwolnienia, w szczególności w kontekście zmian w ustawie o podatku akcyzowym, dotyczących tzw. zakładów energochłonnych, wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2005 – ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym).
ODPOWIEDŹ:
Niniejszym informujemy, że Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno–Komunalnych Sp. z o.o. jest zwolnione z akcyzy od wyrobów węglowych na podstawie art. 31a, ust.1, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626) jako zakład energochłonny spełniający przesłanki zawarte w art. 31a ust. 7 wymienionej wyżej ustawy.

Aktualizacja 27.04.2018

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT (.pdf)