Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim, zaprasza do składania ofert cenowych na budowę placu z kostki brukowej wokół istniejącego budynku wirówek na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
– rozbiórka istniejącego placu betonowego oraz korytowanie pod nowy plac (~165m2)
– budowa nowego (~165m2), wokół istniejącego budynku wirówek, z kostki brukowej wraz z obrzeżami. Plac należy wykonać w następującej technologii:
warstwa 1: beton klasy C8/10 grubość: 20cm
warstwa 2: podsypka piaskowa grubość: 4-5cm
warstwa 3: kostka brukowa (Behaton) grubość: 8cm
– budowa podestu betonowego o powierzchni ~7,7m2 zgodnie z załączonym rysunkiem
– w placu należy wykonać odwodnienie liniowe z rusztem klasy C250 o długości 9,5m z włączeniem do istniejącej studzienki
Do ogłoszenia załączony jest szkic rysunkowy przedstawiający sytuację (załącznik nr 5). Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystąpieniem do opracowania oferty.

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena

3. Termin związania ofertą: 30 dni

4. Wymagany termin wykonania: do dnia 31.08.2019r.

5. Warunki płatności: 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT za przedmiot zamówienia.

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 05.07.2019 do godz. 10:00.

7. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
– Robert Korbuszewski tel. kom. 692 490 468 – Kierownik Oczyszczalni Ścieków
– Przemysław Wdowiński tel. kom. 505 811 904 – Dział Inwestycji

8. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci:
– Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
– Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
– Wykaz 2 robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat o podobnym charakterze i wielkości do przedmiotu zamówienia (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 2), do wykazu należy dołączyć referencje lub protokoły odbioru dokumentujące prawidłowość zrealizowanych robót,
– Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 3)
– Podpisane oświadczenie w zakresie przepisów „RODO” (załącznik nr 4)

Załączniki:

Ogłoszenie (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 Wykaz robót (.docx)
Załącznik nr 3 Projekt umowy (.pdf)
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna i oświadczenie w zakresie „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 5 Szkic rysunkowy (.pdf)