Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Naprawę konstrukcji osadnika wstępnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim na podstawie załączonej do oferty koncepcji wykonania naprawy”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.10.2019r.
Kryteria oceny ofert: cena 60%
ocena koncepcji 35%
okres gwarancji 5%
Wymagane wadium: 10 000,00zł
Termin i miejsce składania ofert: 09.07.2019r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 09.07.2019r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Hanna Siomek – sprawy proceduralne tel. /25/ 781 24 08 wew. 20; kom. 728 322 943
Robert Korbuszewski – sprawy merytoryczne tel. /25/ 781 24 08; kom. 692 490 468

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 2 Wyciąg z ekspertyzy (.zip)
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 4 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów (.docx)
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót (.docx)
Załącznik nr 6 Projekt umowy (.pdf)
Załącznik nr 7 Oświadczenie w zakresie „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 8 Oświadczenie o spełnianiu warunków (.docx)
Załącznik nr 9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.docx)
Załącznik nr 10 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (.docx)
Załącznik nr 11 Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (.docx)
Aktualizacja I 01.07.2019
Przedłużenie terminu składania ofert Pismo Zaktualizowany SIWZ
Aktualizacja II 03.07.2019
Zmiana treści Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ Pismo Projekt Umowy po zmianach
Aktualizacja III 03.07.2019
Odpowiedzi na pytania oferentów Odpowiedzi