Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstałych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim..

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10.06.2021r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium: 5 000,00zł
Termin i miejsce składania ofert: 04.06.2019r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 04.06.2019r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Przemysław Wdowiński – sprawy proceduralne tel. /25/ 781 24 08 wew. 20; kom. 505 811 904
Robert Korbuszewski – sprawy merytoryczne tel. /25/ 781 24 08; kom. 692 490 468

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 2 Badanie osadu (.pdf)
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków (.docx)
Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.docx)
Załącznik nr 6 Oświadczenie w zakresie „RODO” (.docx)
Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych usług (.docx)
Załącznik nr 8 Projekt umowy (.pdf)
Załącznik nr 9 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów (.docx)
Załącznik nr 10 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (.docx)