Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę zastępczego kanału sanitarnego DN 630mm od ulicy Lipowej do ulicy Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim- ETAP I”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.09.2019r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium: 10 000,00zł
Termin i miejsce składania ofert: 19.07.2019r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 19.07.2019r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Przemysław Wdowiński – sprawy proceduralne tel. kom. 505 811 904
Robert Zdybel – sprawy merytoryczne tel. kom. 784 348 380

w godzinach pracy 7:00-15:00.

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (.docx)
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.docx)
Załącznik nr 4 Wykaz robót (.docx)
Załącznik nr 5 Projekt umowy (.pdf)
Załącznik nr 6 Dokumentacja Techniczna (.zip)
Załącznik nr 7 Klauzula „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 8 Oświadczenie w zakresie „RODO” (.docx)