Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wymianę powłoki istniejącego zbiornika biogazu”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.06.2020r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium: 10 000,00zł
Termin i miejsce składania ofert: 07.02.2020r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 07.02.2020r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Zadanie będzie współfinansowane ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Przemysław Wdowiński – sprawy proceduralne tel. kom. 505 811 904
Piotr Skorupka – sprawy merytoryczne tel. 25 781 24 08

w godzinach pracy 7:00-15:00.

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (.docx)
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.docx)
Załącznik nr 4 Wykaz robót (.docx)
Załącznik nr 5 Projekt umowy (.pdf)
Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia (.pdf)
Załącznik nr 7 Klauzula „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 8 Oświadczenie w zakresie „RODO” (.docx)
Załącznik nr 9 Potwierdzenie wizji lokalnej (.docx)
AKTUALIZACJA I 27.01.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów (.pdf)
SIWZ – tekst jednolity po zmianach (.pdf)
AKTUALIZACJA II 29.01.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów cz. 2 (.pdf)
Rysunki istniejącego zbiornika (.pdf)
AKTUALIZACJA III 03.02.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów cz. 3 (.pdf)
Załącznik nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach (.pdf)
AKTUALIZACJA IV 07.02.2020
Protokół z otwarcia ofert (.pdf)
Informacja o wyborze oferty 13.02.2020
Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim informuje, że Komisja przetargowa zgodnie z protokołem z dnia 12.02.2020r. wybrała ofertę firmy: Ekowave Edward Kania, 55-330 Miękinia, ul. Słoneczna 2 Cena ofertowa: 285 000,00 zł