Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego M II A dla potrzeb ZEC na sezon grzewczy 2020/2021.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 30.06.2020r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium: nie wymaga się
Termin i miejsce składania ofert: 06.03.2020r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 06.03.2020r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Przemysław Wdowiński – sprawy proceduralne tel. /25/ 781 24 08 wew. 20; kom. 505 811 904
Sławomir Gołębiewski – sprawy merytoryczne tel. /25/ 781 65 19; kom. 604 293 718

Załączniki:

SIWZ   (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 Projekt umowy (.pdf)
Załącznik nr 3 Oświadczenie w sprawie „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 4 Klauzula Informacyjna „RODO” (.pdf)
AKTUALIZACJA I 06.03.2020    
Protokół z otwarcia ofert   (.pdf)

 

AKTUALIZACJA II 16.03.2020
Informacja o wyborze oferty(.pdf)