Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biogazu, w zabudowie kontenerowej” w formule „projektuj i buduj”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.06.2020r.
Kryteria oceny ofert: kryterium cena – 60%;
kryterium cena serwisu – 30%;
kryterium okres udzielonej gwarancji – 5%;
kryterium okres skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia – 5%
Wymagane wadium: 10 000,00zł
Termin i miejsce składania ofert: 29.01.2020r. godz. 11:00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 29.01.2020r. godz. 11:15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Zadanie będzie współfinansowane ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Hanna Siomek – sprawy proceduralne tel. kom. 728 322 943
Wojciech Wdowiński – sprawy merytoryczne tel. kom. 602 599 206

w godzinach pracy 7:00-15:00.

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno-Użytkowy (.pdf)
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 4 Formularz cenowy (.docx)
Załącznik nr 5 Wykaz osób (.docx)
Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.docx)
Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych robót budowlanych (.docx)
Załącznik nr 8 Projekt umowy (.pdf)
Załącznik nr 9 Oświadczenie w zakresie „RODO” (.docx)
AKTUALIZACJA 15.01.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów (.pdf)
Decyzja LCP (.pdf)
SIWZ – tekst jednolity po zmianach (.pdf)
Projekt Umowy – tekst jednolity po zmianach (.pdf)
AKTUALIZACJA II 17.01.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów cz.2 (.pdf)
AKTUALIZACJA III 21.01.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów cz.3 (.pdf)
SIWZ – tekst jednolity po zmianach 21.01.2020 (.pdf)