Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „sukcesywną dostawę oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno–Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 30.11.2020r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium: nie wymaga się
Termin i miejsce składania ofert: 29.11.2019r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 29.11.2019r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm. dalej: PZP) o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 2479 ze zm.)..

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Przemysław Wdowiński – sprawy proceduralne tel. kom. 505 811 904
Wojciech Wdowiński – sprawy merytoryczne tel. kom. 602 599 206

w godzinach pracy 7:00-15:00.

Załączniki:

Ogłoszenie BZP (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.docx)
Załączniki nr 2 3 4 5 Oświadczenia (.docx)
Załącznik nr 6 Projekt umowy (.pdf)
Załącznik nr 7 Wykaz dostaw (.docx)
AKTUALIZACJA I 20.11.2019
Zarząd Przedsiębiorstwa informuje, że zmianie ulega załącznik nr 6 (wzór umowy). §3 ust. 8. otrzymuje nowe brzmienie tj. „8. Zaokrąglenia cen 1l paliwa w PLN dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.”
Załącznik nr 6 Projekt umowy po zmianie (.pdf)
AKTUALIZACJA II 25.11.2019
Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim działając na podstawie art. 38 ust. 2 Pzp Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Odpowiedzi na pytania (.pdf)
Mając na uwadze wprowadzone zmiany, Zamawiający na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 29.11.2019r. godzina 11:00.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (.pdf)
Siwz po zmianach Tekst jednolity (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po zmianach – tekst jednolity (.docx)
Załącznik nr 6 Wzór umowy po zmianach – tekst jednolity (.pdf)
AKTUALIZACJA III 02.12.2019
Informacja z otwarcia ofert (.pdf)
AKTUALIZACJA IV 09.12.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty (.pdf)