Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę komina stalowego H=60m” na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 8.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 10.08.2018r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium : 10.000zł
Termin i miejsce składania ofert: 20.06.2018r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 20.06.2018r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Przemysław Wdowiński – sprawy proceduralne tel. /25/ 781 24 08 wew. 20; kom. 505 811 904
Sławomir Gołębiewski – sprawy merytoryczne tel. /25/ 781 65 19; kom. 604 293 718

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 Formularz cenowy (.docx)
Załącznik nr 3 Dokumentacja projektowa (.zip)
Załącznik nr 4 Wykaz osób (.docx)
Załącznik nr 5A Oświadczenie o spełnianiu warunków (.docx)
Załącznik nr 5B Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.docx)
Załącznik nr 6 Wykaz robót (.docx)
Załącznik nr 7 Wzór umowy (.pdf)
Załącznik nr 8 Klauzula RODO (.pdf)
Załącznik nr 9 Oświadczenie RODO (.pdf)
Aktualizacja 12.06.2018
Odpowiedzi na pytania oferentów Odpowiedź Poprawiony wykaz stali
Aktualizacja 15.06.2018
Odpowiedzi na pytania oferentów – cz. 2 Odpowiedź cz. 2 Pozwolenie na budowę
Aktualizacja 18.06.2018
Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że na podstawie § 11 ust.6 Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim wprowadzona została korekta do wzoru umowy.
Zaktualizowany wzór umowy w załączeniu.
Poprawiony załącznik nr 7 – wzór umowy
Stal wymagana do budowy trzonu komina to: St3S (PN-88 H-84020) – S235JR (EN 10025)
Aktualizacja 20.06.2018
Protokół z otwarcia ofert (.pdf)