Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie nowej stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w ramach zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 30.12.2018r.

Kryteria oceny ofert:
– cena 95%
– okres udzielonej gwarancji 5%

Wymagane wadium: 20 000zł
Termin i miejsce składania ofert: 06.06.2018r godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat
Termin otwarcia ofert : 06.06.2018r. godz.11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Robert Korbuszewski – sprawy merytoryczne tel. 692 490 468
Hanna Siomek – sprawy proceduralne tel. 728 322 943

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Formularz ofertowy (.doc)
Formularz cenowy (.docx)
Oświadczenie (.doc)
Wykaz dostaw (.doc)
Wykaz punktów serwisowych (.doc)
Potwierdzenie wizji lokalnej (.docx)
Projekt umowy (.pdf)
Opisz przedmiotu zamówienia (.pdf)
Opis przedmiotu zamówienia – cz. graficzna (.pdf)

AKTUALIZACJA 30.05.2018

Odpowiedzi na pytania (.pdf)
Klauzula (.pdf)
Oświadczenie RODO (.pdf)