Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „”Przebudowę mostu na przepust na rzece Kościółek” na terenie Oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w formule „projektuj i buduj”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.09.2018r.
Kryteria oceny ofert: cena 95%
okres gwarancji 5%
Wymagane wadium: 10.000zł
Termin i miejsce składania ofert: 22.06.2018r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 22.06.2018r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Hanna Siomek – sprawy proceduralne tel. /25/ 781 24 08 wew. 20; kom. 728 322 943
Wojciech Wdowiński – sprawy merytoryczne tel. /25/ 781 24 08; kom. 602 599 206

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Klauzula RODO (.pdf)
Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno-Użytkowy (.pdf)
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 4 Formularz cenowy (.docx)
Załącznik nr 5 Wykaz osób (.docx)
Załącznik nr 6 Wykaz maszyn, urządzeń, narzędzi (.docx)
Załącznik nr 7 Wykaz robót (.docx)
Załącznik nr 8 Wzór umowy (.pdf)
Załącznik nr 9 Oświadczenie RODO (.pdf)

Aktualizacja 19.06.2018
Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że na podstawie §11 ust.6 Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim wprowadzona została korekta do projektu umowy. W §6 ust.6 i §9 ust.9; w §5 ust.9 usunięto pkt 9. W SIWZ dokonano modyfikacji rozdz. XVII w pkt. 10.2; 12.2, 14.2.
Siwz po modyfikacji (.pdf)
Wzór umowy po korekcie (.pdf)