Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na dostawy pn. „Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim” – II postępowanie.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Uzyskanie wszelkich informacji oraz składanie ofert następuje za pośrednictwem portalu e-Zamówienia pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf308ad8-9274-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Aktualizacja 01.02.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.