Przetarg nieograniczony na “Budowę sieci wodociągowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN200 mm w obrębie działek o nr ew. 918/27, 875/20, 875/12 położonych przy ulicy odchodzącej od ulicy Prostej w Sokołowie Podlaskim”. (unieważniony 14.09.2020)

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na “Budowę sieci wodociągowej DN110 mm PE i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN200 mm w obrębie działek o nr ew. 918/27, 875/20, 875/12 położonych przy ulicy odchodzącej od ulicy Prostej w Sokołowie Podlaskim”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.10.2020r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium: 5.000zł
Termin i miejsce składania ofert: 10.09.2020r. godz. 11:00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 10.09.2020r. godz. 11:15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Robert Zdybel – sprawy merytoryczne tel. /25/ 781 20 65
Przemysław Wdowiński – sprawy proceduralne tel. /25/ 781 24 08 wew. 20; kom. 505 811 904

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Klauzula RODO (.pdf)
Załącznik nr 2 Dokumentacja techniczna (.zip)
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków (.docx)
Załącznik nr 5 Wykaz osób (.docx)
Załącznik nr 6 Wykaz maszyn, urządzeń, narzędzi (.docx)
Załącznik nr 7 Wykaz robót (.docx)
Załącznik nr 8 Wzór umowy (.pdf)
Załącznik nr 9 Oświadczenie RODO (.docx)
Załącznik nr 10 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (.docx)
Załącznik nr 11 Zobowiązanie do oddania zasobów (.docx)
Załącznik nr 12 Oświadczenie o grupie kapitałowej (.docx)
Załącznik nr 13 Formularz cenowy (.docx)
Komplet (SIWZ+załączniki) (.zip)
Aktualizacja 14.09.2020
Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim informuje, że zgodnie z §45 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane przetarg zostaje unieważniony.
Protokół – unieważnienie postępowania (.pdf)