20POIS_1_0

W dniu 14 lutego 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Beneficjentem nowego projektu pn. „Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podlaski” jest Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim.

Wartość projektu opiewa na kwotę 6.814.648,88 zł, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ stanowi wartość 3.793.964,45 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2008 r., jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pierwsze prace budowlane w ramach projektu ruszyły w 2009 r. i zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończone zostaną w maju 2015 r. W ramach projektu zostanie zmodernizowana gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim oraz wybudowane zostanie 1,451 km sieci kanalizacji sanitarnej.


25 maja 2015 roku podpisano Aneks NR 1 do umowy o dofinansowanie dla Projektu „Budowa WKF z przebudowa maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podlaski „ rozszerzający zakres rzeczowy i finansowy projektu o zadanie pn. „Budowa zadaszenia nad częścią placu tymczasowego składowania osadu odwodnionego wraz z jego remontem na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim”. Dodatkowy zakres uwzględniony będzie jako zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego.
Szacunkowy całkowity koszt wnioskowanego rozszerzenia wynosi 610.616,28 zł. i wiąże się z koniecznością zmiany kosztów projektu w następującym zakresie:
– wzrost kosztów całkowitych z 6.814.648,88 zł. na 7.425.265,16 zł.
– wzrost wartości wydatków kwalifikowanych z 4.463.487,60zł na 4.874.165,49 zł;
– wzrost wartości dofinansowania z 3.793.964,45 zł na 4.143.040,66 zł.