Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 18.09.2017r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Wymagane wadium : 15 000,00zł
Termin i miejsce składania ofert: 02.10.2015r godz. 10.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert : 02.10.2015r. godz. 10.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim dostępnym na stronie internetowej zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:

Bogusław Skorupka – sprawy proceduralne tel. /25/ 781 24 08 wew. 20
Robert Zdybel – sprawy merytoryczne tel. /25/ 781 24 08

Uwaga w dniu 21.09.2015 r. zmieniono SIWZ

  • SIWZ wraz z załącznikami
(.pdf) (.doc)
  • Protokół wymiany wodomierza
(.pdf) (.doc)
  • Odpowiedzi na pytania
(.pdf) (.doc)

REGULAMIN