Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75 ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę, montaż, i uruchomienie nowego radialnego łopatowego zgarniacza osadu na osadniku wstępnym na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jego funkcjonowania technicznego w ramach zadania modernizacja oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 20.12.2019r.
Kryteria oceny ofert: cena 85%; okres udzielonej gwarancji 5%; okres skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia 10%
Wymagane wadium: 10 000,00zł
Termin i miejsce składania ofert: 05.09.2019r. godz. 11.00 – siedziba Spółki /sekretariat/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 05.09.2019r. godz. 11.15 – siedziba Spółki /sala konferencyjna/

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział osoby spełniające warunki określone w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Hanna Siomek – sprawy proceduralne tel. kom. 728 322 943
Robert Korbuszewski – sprawy merytoryczne tel. kom. 692 490 468

w godzinach pracy 7:00-15:00.

Załączniki:

SIWZ (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 Rzut i przekrój osadnika (.pdf)
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia (.docx)
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw (.docx)
Załącznik nr 5 Projekt umowy (.pdf)
Załącznik nr 6 Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (.docx)
Załącznik nr 7 Wykaz punktów serwisowych (.docx)
Załącznik nr 8 Klauzula „RODO” (.pdf)
Załącznik nr 9 Oświadczenie w zakresie „RODO” (.docx)
Załącznik nr 10 Oświadczenie o grupie kapitałowej (.docx)
AKTUALIZACJA I 03.09.2019
W dniu 03.09.2019r. nastąpiła zmiana projektu umowy
Załącznik nr 2 Projekt umowy po zmianach (.pdf)
AKTUALIZACJA II 04.09.2019
W dniu 04.09.2019r. wpłynęło zapytanie do przetargu
Odpowiedź na pytanie Oferenta    (.pdf)