logo unii_8

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Repkowskiej i Górskiego w Sokołowie Podlaskim oraz budowa wydzielonej zamkniętej komory fermentacji osadów ściekowych ( „WKF”) wraz z klatką schodową i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowa maszynowni WKF na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim, według poniższego opisu oraz zgodnie z .

Zamkniętą WKF będzie stanowił żelbetowy zbiornik cylindryczny o pojemności czynnej 2050 m3, średnicy wewnętrznej 14,0 m oraz zewnętrznej 16 m i wysokości całkowitej 20 m. Zbiornik będzie zagłębiony 5m w gruncie oraz wyniesiony około 15 m ponad poziom istniejącego terenu. Zbiornik WKF będzie zlokalizowany w odległości około 2 m od istniejącego cylindrycznego zbiornika WKF oraz w odległości około 11 m od istniejącego zbiornika OBF (otwarty basen fermentacyjny). Od strony południowej do projektowanego zbiornika będzie dobudowana klatka schodowa o wymiarach w planie 5,5 x 3,0 m.. Klatka schodowa zapewni wejście na kopułę zbiornika WKF, ponadto będą w niej zlokalizowane pionowe odcinki rurociągów technologicznych wraz z armaturą oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. Obok istniejącego zbiornika WKF będzie zlokalizowany skruber (t.j. łapacz piany) służący do separacji piany ze strumienia gazu. Skruber będzie wykonany jako stalowy zbiornik cylindryczny o średnicy 0,51 m i wysokości 3,9 m. Skruber będzie posadowiony na fundamencie żelbetowym na poziomie terenu oraz będzie obudowany lekką konstrukcją w celu zabezpieczenia przed ujemnymi temperaturami.

W istniejącej maszynowni WKF przewidziano demontaż wymienników ciepła, pomp cyrkulacyjnych oraz rurociągów osadowych. W ich miejsce będą wykonane dwa układy cyrkulacyjno-grzewcze. Przy czym miejsca montażu nowych układów cyrkulacyjno-grzewczych zostały dobrane tak, aby zachować ciągłość procesu fermentacji. Najpierw zostanie zainstalowany jeden układ i dopiero po włączeniu go do pracy zostaną zdemontowane istniejące instalacje, a następnie zostanie zainstalowany drugi nowy układ cyrkulacyjno-grzewczy. Na każdy z układów cyrkulacyjno-grzewczych będą składały się pompa wyporowa oraz spiralny wymiennik ciepła. Silniki pomp będą sterowane poprzez przetwornice częstotliwości (falowniki), co zapewni możliwość płynnej zmiany ich wydajności, a tym samym dostosowanie wydajności do konkretnych warunków pracy.

Ponadto w hali maszynowni zostanie wydzielone pomieszczenie zamknięte, w którym zaprojektowano instalacją do mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego. Zagęszczony osad będzie wypływał z zagęszczacza do zbiornika osadu zagęszczonego, zaś odcieki z zagęszczacza będą odprowadzane grawitacyjnie do zewnętrznej kanalizacji. Osad zagęszczony do około 6 % sm będzie przetłaczany pompą do komory fermentacji poprzez jeden z wymienników ciepła.

Cyrkulacja osadu między WKF oraz wymiennikami ciepła zainstalowanymi w budynku maszynowni będzie odbywała się poprzez 4 rurociągi DN 150 ze stali kwasoodpornej. Z każdego wymiennika będą poprowadzone do projektowanej WKF dwa rurociągi, jeden do pobierania osadu z WKF, drugi do doprowadzania do WKF ogrzanego osadu. Odcinki rurociągów między maszynownią oraz klatką schodową, o długości około 12 m, będą poprowadzone na wysokości 2,2÷2,8m nad poziomem terenu na konstrukcjach wsporczych z kształtowników stalowych posadowionych na betonowych stopach fundamentowych. Zewnętrzne odcinki rurociągów będą ocieplone warstwą pianki poliuretanowej o grubości 5 cm osłoniętej płaszczem z blachy ocynkowanej. W celu uniknięcia mostków cieplnych charakterystycznych dla prefabrykowanych otulin, ocieplenie zostanie wykonane metodą wtryskową.

Pozostałe obiekty sąsiadujące z projektowanymi pozostaną bez zmian. Nie przewiduje się zmian przebiegu istniejących dróg dojazdowych oraz zmiany ukształtowania terenu poza projektowanymi obiektami.

W ramach rozszerzenia projektu w zakresie rzeczowym i finansowym zostanie wykonane dodatkowe zadanie obejmujące:
– wybudowanie wiaty o wymiarach w rzucie 20x30m, o konstrukcji stalowej stanowiącej zadaszenie nad częścią placu tymczasowego składowania osadu odwodnionego,
– wyremontowanie placu tymczasowego składowania osadu odwodnionego o powierzchni ok. 1800 m2 wraz z jego odwodnieniem i budową murków oporowych.